OBAVEŠTENJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI


Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting SAVICA d.o.o. Beograd primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi osiguralo bezbednost i poverljivost Vaših podataka o ličnosti i njihove obrade, njihovu zaštitu od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, zabranjenog prenosa, deljenja ili pristupa i bilo kojeg drugog oblika nezakonite obrade.
To znači da su lica koja obrađuju lične podatke dužna da uspostave tehnološke, fizičke, administrativne i proceduralne mere zaštite u skladu sa standardima prihvaćenim u ovoj delatnosti kako bi zaštitili i osigurali poverljivost, integritet ili dostupnost ličnih podataka koji su predmet obrade. Navedene mere će sprečiti neovlašćeni pristup ličnim podacima ili narušavanje ličnih podataka u skladu sa instrukcijama i politikama samog Društva za reviziju, računovodstvo i konsalting SAVICA d.o.o. Beograd i važećim zakonskim propisima.
Obrada ličnih podataka je neophodna za izvršenje ugovora, tj. pružanje usluga u skladu sa zaključenim ugovorom.
Fizička lica (nosioci ličnih podataka) imaju pravo da zahtevaju pristup svojim ličnim podacima, pravo da lične podatke koriguju ili dopune, pravo da lične podatke izbrišu ili ograniče ili ospore obradu ličnih podataka, kao i pravo na prenos podataka. Sva navedena prava ostvaruju se slanjem zahteva putem elektronske pošte na e-mail adresu: office@savicadoo.com. Nosilac ličnih podataka takođe ima pravo da uloži prigovor na obradu ili žalbu organu nadležnom za nadzor nad ličnim podacima u zemlji čiji je državljanin ako smatra da se obradom ličnih podataka koji se na njega odnose krše odredbe zakonskih propisa o zaštiti podataka.
Iako će Društvo za reviziju, računovodstvo i konsalting SAVICA d.o.o. Beograd uložiti najveće napore da zaštiti Vaše podatke o ličnosti, ono ne može garantovati bezbednost podataka koji se prenose putem njegovog veb-sajta, budući da prenos podataka na internetu nije apsolutno bezbedan.

Vrati se na početnu stranu - link - KLIKNI OVDE